ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden ALUWOOD – AANNEMING 

Art. 1. Deze voorwaarden worden aanvaard bij de ondertekening door de klant van een bestelbon, offerte of overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ons en de klant, en hebben te allen tijde voorrang op de voorwaarden van de klant. De overeenkomst heeft te allen tijde voorrang op de plannen, meetstaat, en/of lastenboek, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Elke afwijking aan deze voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren met het akkoord van beide partijen. 

 

Art. 2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. Nadien kunnen de prijzen geactualiseerd worden, in welk geval de klant hiervan op de hoogte wordt gebracht. Offertes worden slechts bindend wanneer zij door ALUWOOD of door diens aangestelde worden ondertekend en bevestigd. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal door wordt aanvaard door de klant.

 

Art. 3. Elke ondertekenaar van de bestelling en / of overeenkomst, verbindt zich persoonlijk en solidair met de natuurlijke persoon of rechtspersoon (de gebeurlijke eindklant) voor wie de bestelling wordt verricht en dit tot algehele betaling van de hoofdsom, kosten en interesten. Hij / zij zal alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opleggen aan een gebeurlijke eindklant. 

 

Art. 4. Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door ALUWOOD schriftelijk werden aanvaard. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden of de overeenkomst niet aan. 

Art. 5. Elke bestelbon wordt opgemaakt in tweevoud. Een origineel exemplaar wordt meegegeven met de klant. 

 

Art. 6. Wanneer de overeenkomst wordt afgesloten door meerdere partijen dan zijn alle partijen die de bestelling ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan de uitvoering en de betaling van de werken.

 

Art. 7. ALUWOOD kan de huidige algemene voorwaarden ten allen tijde wijzigen en dergelijke gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing worden dertig ( 30) kalenderdagen na de melding van deze nieuwe versie aan de klant. Het niet uitoefenen van een recht door ALUWOOD zal in geen geval beschouwd worden als een afstand van enig recht, aangezien dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk moet bevestigd worden. 

Verplichtingen van de klant 

 

Art. 8. De klant dient alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de werf over te maken, en duidt deze aan op de plannen of door middel van signalisatie. In geen geval kan ALUWOOD aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan putten of leidingen op, in, of onder de grond / muren / plafonds, indien de plannen foutieve informatie verstrekken of indien de exacte ligging aangegeven door de klant niet correct blijkt. 

 

Art. 9. De klant voorziet een parkeerplaats voor een bestelwagen en aanhangwagen hetzij op privéterrein hetzij op de openbare weg, waarbij de klant instaat voor het reserveren van minimum drie parkeerplaatsen en het aanvragen van de noodzakelijke vergunning en signalisatie hiervan, voor de volledige duurtijd van de werken. 

Art.10. ALUWOOD verwacht een toegankelijke, gestofzuigde en opgekuiste werf.Indien dit niet het geval is zullen werken om tot dergelijke werf te komen als meerwerken in regie worden aangerekend. Eventuele verplaatsingen van meubilair/tuinmeubelen kan gebeuren op de volledige verantwoordelijkheid van de klant, zelfs indien wij aangesteld worden door de klant om dit te doen. 

 

Art. 11. Elektriciteit, water, verwarming, sanitaire voorzieningen en een lastenlift dienen aanwezig te zijn op werf. De verbruikte elektriciteit is voor rekening van de klant tenzij dit anders overeengekomen werd. 

 

Art.12. De werken zullen in principe slechts aangevangen worden indien onderstaande voorwaarden vervuld zijn en indien de bouwplaats zich in de volgende toestand bevindt: 

  •   Niet meer dan 8 liter water /m2  per dag
  •   Niet meer dan 80 km/u wind
  •   Geen sneeuw/ijsvorming

 De werf is tijdens onze werkzaamheden enkel toegankelijk voor het personeel van ALUWOOD of andere medewerkers van ons zoals projectleiders en commercieel – technische adviseurs. Tijdens de werkzaamheden moet vermeden worden dat andere (onder-) aannemers werkzaam zijn in de lokalen waar onze opdrachten worden uitgevoerd. 

Art. 12. De klant dient alle wettelijke vereiste verzekeringen afsluiten voor de werf. Enige franchise, van gelijk welke afgesloten verzekering, is ten laste van de klant. De klant kan indien gewenst op eigen kosten een ABR- verzekering afsluiten ( Alle Bouwplaats Risico’s), en stelt ons hiervan desgevallend op de hoogte. 


Art. 13. De klant is verantwoordelijk voor het afsluiten van de werf en zal bij diefstal eveneens aansprakelijk zijn. Desgevallend kan de klant zich hiervoor verzekeren, zoniet zal de klant persoonlijk dienen in te staan voor het verlies dat ALUWOOD geleden heeft door diefstal – inbraak op de werf. 


Art. 14. Het bekomen van eventuele vergunningen en andere toelatingen voor de uit te voeren werken is steeds een zaak van de klant. Zo zal de klant eveneens de noodzakelijke vergunning dienen aan te vragen voor het plaatsen van stellingen of hoogtewerkers op de werf ,indien de aard van de werken of ligging van de werf dit noodzakelijk achten voor het uitvoeren van de werken en dit voor de volledige duurtijd ervan. ALUWOOD gaat er steeds vanuit dat alle nodige toelatingen bekomen werden. De klant ontslaat ALUWOOD van haar gebeurlijke controle- en informatieplicht dienaangaande. 


Art. 15. Het nemen van veiligheidsmaatregelen en collectieve beschermingsmiddelen zijn altijd ten laste van de klant. Indien deze niet aanwezig zijn heeft ALUWOOD het recht hiertoe zonder voorafgaande verwittiging zelf het initiatief te nemen en dit voor rekening van de klant. 

Art. 16. Bij afbraakwerken en veiligheidsopstellingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan af- en aanvoerleidingen, onderliggende buizen en /of zaken die deel uitmaken van de bestaande constructies. Werken strijdig met de wetgeving omtrent asbest zijn steeds op verantwoordelijkheid van de klant en nooit ten laste van ALUWOOD. Eventuele boetes of sancties met betrekking tot deze werken kunnen dan ook niet worden verhaald op ons maar zijn steeds voor rekening van de klant die zich ervan dient te vergewissen of er al dan niet asbestdelen aanwezig zijn in de te behandelen oppervlakken vooraleer opdracht te geven voor eventueel uit te voeren werken aan deze oppervlakken. 

Onderaanneming 


Art. 17. Wij behouden ons het recht voor om geheel of gedeeltelijk de werken in onderaanneming te laten uitvoeren. De klant verbindt zich ertoe nooit een rechtstreeks bevel te geven aan een onderaannemer zonder voorafgaandelijk overleg met ons. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke of grove fouten begaan door een onderaannemer tijdens de uitvoering van die werken waarvoor ALUWOOD optreedt als hoofdaannemer. 

Omvang van de bestelling 

Art. 18. Eventuele meerwerken worden steeds in regie verrekend bovenop de kosten van verbruikte materialen. 


Art. 19. Bij gebreke aan schriftelijke opdracht worden de meerwerken geacht besteld te zijn indien wij deze zonder protest van de klant aanvatten. Indien de klant een consument is, mogen meerwerken slechts worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant met ons prijsvoorstel. Bij gebreke aan reactie van de klant die consument is binnen 48 uur, wordt de klant geacht onherroepelijk in te stemmen met het prijsvoorstel. 


Art. 20. Indien de klant een gedeelte van de werken annuleert in toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, hebben wij recht op een onherleidbare vergoeding ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 % van de waarde van de minwerken exclusief BTW. 


Art. 21. Meerwerken kunnen bewezen worden door alle middelen van recht. De klant verbindt zich ertoe elke gewenste wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte schriftelijk mee te delen, onder voorbehoud van aanvaarding door ALUWOOD. Bij ontstentenis van schriftelijke mededeling vanwege de klant wordt vermoed dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd, tenzij de klant een consument is.  

Art. 22. Wij hebben het recht om onze prijzen aan te passen indien de prijs van de materialen, sociale lasten of de lonen wijzigen na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór uitvoering ervan. Indien de klant een consument is, wordt deze prijswijziging schriftelijk gemeld aan de klant 15 kalenderdagen voor deze van kracht wordt. De klant die consument is, heeft gedurende 15 dagen na bovenstaande melding de kans om de overeenkomst kosteloos op te zeggen. 


Art. 23. De prijs moet betaald worden volgens de voorschotfacturen, tussentijdse factu(u)r(en), en de eindfactuur. Bij niet-naleving van de betalingsverplichting, wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde aantal dagen verlengd, dan wel behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst eigenmachtig te ontbinden ten nadele van de klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter. 


Art.24. Deweergegevenhoeveelhedenwerdenberekendopbasisvandebeschikbareinformatiebijopmaakvan overeenkomst. Indien bij definitieve opmeting een verschil wordt opgemeten, zal dit aanleiding geven tot een verrekening. De weergegeven prijzen zijn berekend op basis van het fiscale stelsel dat van toepassing is op de offertedatum / datum van bestelling. Elke invoering van nieuwe taksen, belastingen, heffingen en retributies of de verhoging van bestaande taksen, heffingen en retributies na datum van offerte / bestelling of overeenkomst, dewelke van invloed zijn op de desbetreffende goederen of diensten, zal aanleiding geven tot een verrekening. 

Art. 25. Bij werken in regie worden de werkuren gerekend aan ons gebruikelijk uurtarief vanaf het vertrek van het atelier tot de aankomst op de werf of het atelier van de desbetreffende onderaannemer. Het laden en lossen en het bijhalen van materialen worden ook aangerekend. De verplaatsingskosten worden aangerekend aan het gebruikelijk tarief. Deze werken kunnen wekelijks worden gefactureerd. 

Facturatie en laattijdige betaling 


Art. 26. ALUWOOD heeft het recht om de facturen uitsluitend elektronisch uit te vaardigen. De klant heeft het recht om ALUWOOD schriftelijk een papieren factuur te verzoeken. ALUWOOD stelt de elektronische facturen ter beschikking per e-mail aan de klant. ALUWOOD waarborgt de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de uitgevaardigde elektronische facturen, alsmede van de leesbaarheid ervan. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de bewijskracht van deze facturen. 


Art. 27. Onze facturen zijn betaalbaar op ons kantoor, contant of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Voorschotfacturen zijn contant betaalbaar. Dit alles tenzij dit anders overeengekomen werd. 

Art. 28. Bij een vorderingsstaat om de vooruitgang de werken te registreren, geldt een maximale termijn van goed- of afkeuring van 7 dagen. 


Art. 29. Indien de installatie door onze diensten gebeurt, worden de betalingen als volgt geregeld: eerste voorschotfactuur van 40 % bij de aanvaarding van de opdracht, ondertekenen van de prijsofferte of bestelbon, contant te betalen; tweede voorschotfactuur van 40 % één week voor de aanvang van de werken, deze contant te betalen; het saldo wordt betaald bij einde van de werken. 


Art. 30. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.

 

Art. 31. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest opbrengen, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 7,75 %, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.875,00 EUR op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zelf bij toekenning van termijnen van respijt of afbetalingstermijnen. Deze schadevergoeding komt bovenop de verwijlintresten. Incassokosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen. 


Art. 32. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover wij betalingstermijnen zouden toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt binnen de overeengekomen termijnen.


Art. 33. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, zijn wij gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen. 


Art. 34. Schuldvergelijking door de klant is uitdrukkelijk uitgesloten. ALUWOOD is gerechtigd om alle vorderingen op de klant of met de klant verbonden vennootschappen te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn eveneens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de klant. 


Art. 35. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien het BTW-tarief verhoogd wordt vooraleer het saldo wordt gefactureerd, wordt deze verhoging doorgerekend aan de klant, zelfs al werd een prijs inclusief BTW overeengekomen. 

 

Stalen en materialen 

Art. 36. Alle ter beschikking gestelde stalen, kleuren, en materialen, zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen stalen en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen voorkomen. Deze worden als normaal beschouwd. Hetzelfde geldt voor bij- of nabestellingen. Zij kunnen geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname of enige schadevergoeding ook. 


Art. 37. Al onze berekeningen, stalen, modellen, tekeningen studieplannen mogen niet gekopieerd of aan derden meegedeeld worden, behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming bekomen werd. Zij blijven onze eigendom en dienen ons terug bezorgd worden in goede staat. 


Art. 38. Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is gebeurd. 

Termijnen 


Art. 39. Behoudens wanneer dit anders aangegeven wordt zijn de vooropgestelde uitvoeringstermijnen slechts bij benadering opgegeven. Eventuele laattijdigheid kan in die hypothese nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de klant. 


Art. 40. Elke wijziging van bestelling maakt dat een eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn niet langer geldt en kan aanleiding geven tot een meerprijs. Indien de uitvoering van de werken vooropgesteld wordt binnen een zekere termijn (vb. binnen de 3 maanden) dan kan deze termijn maar ingaan na volledige en definitieve bestelling. Indien op de afgesproken datum niet kan worden overgegaan tot plaatsing van de goederen door toedoen van de klant (doordat de werf bijvoorbeeld niet in gereedheid werd gebracht, zie verder), dan zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn ten belope van de gemaakte kosten, verplaatsingen, huur materiaal en materieel en werkuren. 


Art. 41. Indien ALUWOOD wordt geconfronteerd met omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst financieel of zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze normaal is, dan zal dit worden beschouwd als gevallen van overmacht, zo onder meer maar niet limitatief: volledige of gedeeltelijke staking of onderbreking van het werk door personeel van ALUWOOD of van haar leveranciers, onderaannemers, transporteurs wegens (arbeidsrechtelijke) staking, lock-out, epidemie, oorlog, opeising, brand, overstroming, productieongeval, breuk aan machines of gereedschap, gebrek aan grondstoffen… Zij geven ALUWOOD het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer omstandigheden resulteren in een onderbreking van de werken wegens overmacht is er, van rechtswege en zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is, een verlenging van de voorziene uitvoeringstermijn voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten. ALUWOOD verbindt zich in deze omstandigheden tot een adequate communicatie met de klant. 


Art. 42. Indien de klant wenst dat de werken worden uitgevoerd binnen een termijn die korter is dan de uitvoeringstermijn die initieel was voorzien, zijn alle extra kosten die hier eventueel uit voortvloeien volledig ten laste van de klant. 

Voorwaarden omtrent omstandigheden plaatsing 


Art. 43. ALUWOOD verbindt zich tot een uitoefening volgens de regels van het goed vakmanschap, met in achtneming van de nodige voorzorgen (metingen e.d.m.) zoals het normaal zorgvuldige aannemer betaamt. Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn de contractuele verbintenissen van ALUWOOD en de verbonden ondernemingen, aannemers en onderaannemers steeds middelenverbintenissen. Indien meALUWOOD geen fout bij uitvoering ten laste kan leggen, kan ALUWOOD nooit aansprakelijk gesteld 


Art. 44. De temperatuur op de werf mag gedurende de werken niet lager zijn dan 15°C en niet hoger dan 22° C. 


Art. 45. Schilderwerken kunnen pas van start gaan nadat ALUWOOD de nodige werken heeft uitgevoerd. ALUWOOD verklaart niet verantwoordelijk te zijn voor gevolgschade indien de schilderwerken reeds zijn uitgevoerd. 

Oplevering van de werken en aansprakelijkheid 

 

 

Art. 46. ALUWOOD heeft het recht om na de uitvoering van de werken de schriftelijke oplevering te vragen. De klant wordt vermoed de werken te aanvaarden indien hij nalaat te reageren op het geschreven verzoek van ALUWOOD, of indien hij op de voorgestelde datum niet verschenen is, noch op een tweede door ALUWOOD voorgestelde datum binnen de 2 weken na de eerste datum. Eén van de drie voornoemde tijdstippen wordt gelijkgesteld met de oplevering van de werken. Een eventuele weigering van de klant om tot oplevering over te gaan, dient in een met reden omklede aangetekende brief aan ALUWOOD ter kennis gebracht worden. 


Art. 47. Indien de klant het proces-verbaal van oplevering ondertekent, wordt het tijdstip van ondertekening gelijkgesteld met de aanvaarding van de werken. 


Art. 48. De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw, geldt als vermoeden dat de klant stilzwijgend de werken aanvaard. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding van de werken. Dit vermoeden is weerlegbaar door de klant binnen 7 dagen na de ingebruikname, via een aangetekende brief. 


Art. 49. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in deze voorwaarden, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of begrepen. 


Art. 50. In ieder geval is de saldofactuur betaalbaar binnen de acht dagen na oplevering van de werken. 


Art. 51. Verschillen in kleur, textuur en vorm worden steeds beschouwd als zichtbare gebreken. De oplevering dekt alle zichtbare gebreken en eventuele non-conformiteit. 


Art. 52. Na aanvaarding van de werken kan ALUWOOD niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. De vordering in aansprakelijkheid wegens licht verborgen gebreken die toerekenbaar zijn aan ALUWOOD en die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten, moet worden ingesteld binnen de zes maand te rekenen vanaf het ontdekken van het gebrek. De vordering vervalt hoe dan ook door verloop van drie jaar te rekenen vanaf de datum van oplevering. 


Art. 53. Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: 


Art. 54. Lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van hout of de afwerking door foutieve klimatologische omstandigheden binnenshuis, het vochtgehalte moet liggen tussen de 45 en 65 % en de temperatuur tussen 15 ° C en 22°C. 


Art. 55. Alsook fijne scheurtjes aan het oppervlak van terrassen en gevelbekledingen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden. Net zoals wisselende lengtes in het geleverde hout ( op onze specificaties worden steeds de langste lengtes vermeld). 


Art. 56. Het optreden van kleurverschillen, het ontstaan van openingen en/of openstaande voegen, oppervlakte variaties, delaminaties, losgekomen planken, vervormingen ontstaan door foutieve klimatologische omstandigheden of door slijtage van de vloer vallen niet onder garantie. 


Art. 57. Klachten in verband met de door ons geplaatste producten zijn niet ontvankelijk indien de afgewerkte vloerdelen niet werden behandeld met de door ons voorgestelde onderhoudsproducten en mits correcte toepassing van onze opgelegde onderhoudsplan zoals vermeld op de website www.aluwood.be . klanten moeten een bewijs kunnen voorleggen van degelijk onderhoud aan de hand van verkoopfacturen en de door ons voorgestelde onderhoudsproducten. 


Art. 58. Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten ( die niet door ALUWOOD geplaatst werden) beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.

Art. 59. De garantie dekt evenwel niet: een opzettelijke fout van de klant of zijn aangestelden; het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten of materialen; schade veroorzaakt door overmacht; vorst- en vochtschade, enz. 


Art. 60. ALUWOOD zal buiten de vervanging van de goederen tot geen enkele andere garantie gehouden zijn. De aansprakelijkheid van ALUWOOD beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de gebrekkige materialen of de gebrekkig geplaatste materialen binnen redelijke termijn en in samenspraak met de klant. 


Art. 61. Alle natuurlijke vervormingen van het hout kunnen geen aanleiding geven tot een klacht van de klant of niet betaling van de facturatie door de klant. 


Art.62. Deaansprakelijkheidgeldtnietalserschadeisontstaandooreenongeluk,onjuistgebruik,verkeerd onderhoud of werking vanuit de ondervloer tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. 


Art. 63. Klachten die het gevolg zijn van het onzorgvuldig of niet doordacht gebruik van de goederen door de klant zijn onontvankelijk. 


Art. 64. ALUWOOD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de bovenmatige hinder die de naburen van het bouwterrein ondervinden, indien deze schade het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en niet kan toegeschreven worden aan een fout van ALUWOOD. ALUWOOD is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen ALUWOOD. 


Art. 65. De eventuele nietigheid van één enkel beding uit deze algemene voorwaarden, brengt geenszins de nietigheid van de overige clausules met zich mee. 

Opzegging 


Art. 66. Indien de klant de gesloten overeenkomst opzegt, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, zal hij, in overeenstemming met artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, steeds gehouden zijn een onherleidbare vergoeding te betalen ten belope van de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden, bovendien vermeerderd met een bedrag gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom exclusief BTW. Deze clausule is geen schadebeding; de te betalen vergoeding vormt de tegenwaarde van de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid en de gederfde winst. 

Ontbinding 


Art. 67. Wij kunnen, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst eigenmachtig en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter ontbinden in geval van wanprestatie van de klant, onverminderd ons recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade. 


Art. 68. Indien er bij ALUWOOD op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen de klant, bij niet of laattijdige betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van ALUWOOD in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt ALUWOOD zich uitdrukkelijk het recht voor om leveringen te schorsen, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de klant en / of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of de diensten reeds gedeeltelijk werden uitgevoerd. 


Art. 69. ALUWOOD heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding door ALUWOOD te ontbinden in de volgende gevallen: (i) bij staking van betaling of (de aanvraag van of dagvaarding tot) een gerechtelijke reorganisatie en/of faillissement van de klant, (ii) (beslissing dan wel dagvaarding tot) ontbinding en/of vereffening in hoofde van de klant, (iii) stopzetting van (een deel van) de activiteiten van de klant; (iv) (bewarend dan wel uitvoerend) beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant en/of (v) indien de klant conform art. 17 weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door ALUWOOD gevraagde zekerheden te stellen. In voorkomend geval is door de klant steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tien (10) procent van de prijs van het order verschuldigd, onverminderd het recht van ALUWOOD om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. 


Art. 70. Indien het door de klant aan ALUWOOD verschuldigde bedrag, zijnde de onbetaalde facturen en de waarde van de nog uit te voeren bestellingen, de limiet voor openstaande facturen overschrijdt die voor de klant werd bepaald door ALUWOOD of diens kredietverzekeraar, heeft ALUWOOD het recht om al haar verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant verschuldigde bedrag opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet. 


Art. 71. De klant geeft alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij ten aanzien van derden heeft in pand ten gunste van ALUWOOD, die zulks aanvaardt, tot waarborg van de overeenkomst(en) waaraan deze  algemene voorwaarden zijn gehecht. Het maximaal bedrag ten belope waarvoor de schuldvorderingen als waarborg gelden, is gelijk aan de hoofdsom van de overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, te vermeerderen met de bijhorigheden zoals de interesten, de schadebedingen en de kosten van uitwinning. De inpandgeving zal slechts worden uitgevoerd ten belope van de op de dag van de kennisgeving van de uitwinning van het pand opeisbare bedragen krachtens de overeenkomst(en) waaraan deze algemene voorwaarden zijn gehecht. 


Art. 72. In geval van overmacht in hoofde van ALUWOOD, worden de verplichtingen van ALUWOOD ten aanzien van de klant geschorst zolang de overmacht duurt. Onder overmacht wordt verstaan (i) de (al dan niet onvoorzienbare) omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verzwaard wordt of (ii) de hierna vermelde gevallen: oorlog, terreur, terreurdreigingen, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materialen en / of grondstoffen, vorst, epidemieën, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, energietekort, overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemer en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien de overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden zou duren, heeft ALUWOOD het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In geval van overmacht kan ALUWOOD naar eigen inzichten oordelen en discretionair beslissen over de toewijzing en verdeling van de beschikbare goederen aan haar klanten waarbij de klant in dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding vanwege ALUWOOD en evenmin de overeenkomst om die reden kan ontbinden. 

Eigendomsvoorbehoud 


Art. 73. De geleverde goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van ALUWOOD tot de volledige betaling door de klant van de verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de klant deze niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. In geval de klant de geleverde goederen niet tijdig en correct zou betalen, kan ALUWOOD onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst en zonder verdere ingebrekestelling alle goederen terugvorderen. De klant dient deze onverwijld ter beschikking te stellen op de maatschappelijke zetel van ALUWOOD.


Art. 74. Na opzegging van de overeenkomst door de klant blijven de betaalde voorschotten voor ALUWOOD verworven. 

Publiciteit 


Art. 75. De klant geeft ons toestemming om één of meerdere publicitaire panelen op de bouwwerf te plaatsen, gebruik makend van foto’s en tekeningen die betrekking hebben op de werf, weliswaar zonder naam- of adresvermelding van de klant. 

Intellectuele eigendomsrechten – geheimhouding 


Art. 76. Alle auteursrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooien en octrooiaanvragen en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten rusten bij ALUWOOD en worden niet overgedragen of in licentie gegeven aan de klant. De klant verbindt zich ertoe geen inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van ALUWOOD noch enige andere handeling te stellen waardoor de intellectuele eigendomsrechten of de waarde daarvan op enige wijze zouden kunnen worden aangetast of negatief beïnvloed. De klant zal ALUWOOD onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij kennis krijgt van een (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ALUWOOD. 


Art. 77. De klant draagt er zorg voor dat alle van ALUWOOD ontvangen gegevens en informatie waarvan de klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is/zijn (hierna “Vertrouwelijke Informatie”), geheim te houden en enkel voor de doeleinden van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, zolang de Vertrouwelijke Informatie het vertrouwelijk karakter blijft behouden. De klant zal de Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. De klant erkent dat alle informatie met betrekking tot de goederen en diensten die ALUWOOD aan de klant overmaakt (behoudens tegenbewijs) te beschouwen is als Vertrouwelijke Informatie en bedrijfsgeheimen van ALUWOOD. 

Gegevensbescherming klanten

Art. 78. ALUWOOD verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis- aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van ALUWOOD. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan ALUWOOD om zijn persoonsgegevens te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke is ALUWOOD, Vloedstraat 6, 8800 Roeselare. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan ALUWOOD bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ALUWOOD heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ALUWOOD en zijn personeel, medewerkers, en aangestelde ontvangen. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst ALUWOOD uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op onze website. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 


Art. 79. Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules of van dat deel van de desbetreffende clausule dat niet nietig of onafdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 


Art. 80. Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van rechtbanken van arrondissement WEST- VLAANDEREN, afdeling Kortrijk of het Vredegerecht van het kanton ROESELARE. 

Door deze voorwaarden te ondertekenen verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij de voorwaarden van ALUWOOD  aanvaardt en dat deze integraal deel uitmaken van de overeenkomst.